среда, 20. јул 2011.

УПУТСТВО О ПОПУЊАВАЊУ ЗАПИСНИКА НА УТАКМИЦИ

1.  Клуб домаћин обезбеђује делегату утакмице образац записника у 4  примерка који се обавезно попуњава квалитетном писаћом машином, мада у последње време све већи број клубова записник сачињава на компјутеру. Делегат утакмице саставља записник утакмице у посебној просторији уз присуство  судије и помоћника судије, по једног овлашћеног представника клуба са  писаним  овлашћењем на њихово име и записничара. Од овлашћених представника клубова прима списак са саставом екипе, фудбалске  легитимације играча који ће настушити на утакмици, легитимације заменика и лиценце тренера. На основу списка и на други погодан начин утврђује да ли се бројеви на дресовима /мајицама/ - гаћицама слажу са бројевима  уписаним у записник.

2.  Записник се саставља у 4 примерка по један примерак за сваки клуб, један  за орган који руководи такмичењем и један судији утакмице.

3. Делегат почиње састављати записник утакмице 60 минута пре почетка утакмице, или одмах по доласку гостујуће екипе и уноси податке према рубрикама у записнику. Делегат и представници клубова сносе одговорност за евентуалне  неисправности на прво страни записника.  Прву страну запиниска завршава 15 минута пре почетка утакмице,  а тај део потписују овлашћени представници клубова и делегат,  а судије се  упознају са подацима унетим  у записник и узимају бројеве и имена заменика уписаних  у записник.

4.  Делегат излази на терен заједно са представницима клубова, заузима своје место  у кућици за делегата, а представници клубова заузимају своје несто у кућицама за домаће, односно госте. Делегат прати утакмицу и  бележи све битне и значајне догађаје које по завршетку уноси у  записник уз предходно сравњивање података са судијама.  При изради записника делегат је обевезан да према простору у записнику опише све спорне догађаје, посебно разлоге искључења,  евентуалне физичке нападе  на судије или друга службена лица, као и узроке и последице евентуалних инцидената и нереда уколико су се догодили, детаљно и конкретно описује све спорне моменте неопходне за доношење одлуке надлежних органа. У вези са тим узима изјаве играча, заменика и свих службених и других лица, чије изјаве могу допринети најобјективнијој оцени догађаја. За искључене играче, поред њихове изјаве  узимају се и њихове фудбалске легитимације.

5.  У пубрици ''замењени играчи''  поред броја и презимена играча који је изашао – ушао  у игру – уписати минут у којем је измена извршена.

6.  У рубрици ''опомене'' уписује се број, презиме и минут у коме је  опомена изречена, као и разлог за опомену /нпр. Због упорног кршења ПФИ – саплитања . увек се уписује један од седам прекршаја из правила 12.  ПФИ за које се обавезно изриче дисциплинска мера опомена – жути картон/. Не уписује се друга опомена играчу по којој се исти искључује из игре, јер се та опомена само показује да би се свима ставило до знања да је играч искључен због друге опомене.

7.  У рубрику ''искључени играчи'' – уписати број, презиме, минут, као и  разлоге искључења /нпр. Због грубог старта, са кратким конкретним описом догађаја и сл. Увек се  уписује један од седам прекршаја из правила 12. ПФИ за које се обавезно изриче дисциплинска мера искључења – црвени картон/.

8.  У рубрици ''стрелци'' уписати број  играча, презиме и у ком минуту је постигнут погодак, а посебно означити погодке из казненог ударца.

9.  Уколико дође  до било које  инцидентне ситуације или искључења играча, судије утакмице у рубрици ''изјава судија'' уносе у записник све догађаје са детаљним описом свих тих догађаја и спорних момената. 

10.  У рубрици ''кратак извештај делегата'', делегат у записник уписује према простору све што рубрика захтеваа посебно број гледалаца, број и  презиме играча који је евентуално промашио казнени ударац, обавезно уноси број и презиме теже повређеног играча, начин повреде и како је санирана, оцењује организацију утакмице са  описном оценом ''одлична'', ''врло добра'', ''добра'', ''довољна'', ''незадовољна'' и ''слаба''.  Делегат утакмице обавезно у записник утакмице уписује бројчану оцену судији утакмице и његовим помоћницима (Ово упутство се односу само на оне нивое такмичења који нису обухвачени новим одредбама по којима делегати више не дају оцене сдуијама. Ове нове одредбе се односе на утакмице Супер лиге, Прве лиге Србије и Српске лиге).

За све инциденте делегат одмах по завршетку утакмице спроводи поступак – узима све потребне изјаве са детаљним описом догађаја, односно  описом како су их службена лица и други учесници са свог места видели.

11.  Уколико се одређени подаци не могу уписати због ограниченог простора у одговарајуће рубрике у записнику,  делегат то уписује на посебном папиру уз обавезну назнаку ''наставак записника'' – рубрика  '' _________________''.

12.  После завршене утакмице и уписивања у записник свих битних догађаја, делегат утакмице и судија постписују другу страну записника, с тим  што је делегат дужан да упозори судију да се исти упозна са свим подацима унетим у  записник.

Делегат и судија утакмице сноси искључиву одговорност за евентуалне неисправности на другој  страни записника.

УПУТСТВО ЗА ВРШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДЕЛЕГАТА

У овом посту дато је упутство за вршење дужности делегата на фудбалским утакмицама у организацији ФСВ. Аналогијом се може извести закључак о дужностима делегата у организацији неког другог нивоа (ФСС, Регион, Град...).

Лица  одређена за делегата на утакмицама у организацији Фудбалског савеза Војводине, мајсторица и баража, представљају Фудбалски савез Војводине и имају врховни надзор на фудбалским утакмицама.

Дужности и права делегата

1.  Да се детаљно упозна са Правилником о фудбалским такмичењима ФСС, Пропозицијама за првенство лига на територији Фудбалског савеза Војводине, Правилима фудбалске игре, Одлукама ФСС које се обавезно примењују уз Правила
игре, Правилником  о безбедности на фудбалским утакмицама, Упутством о организацији и реду на  игралиштима,  Упутством о попуњавању записника утакмица, овим Упутством и другим одлукама које  доноси ФС Војводине.
 2.  Да по пријему налога обавезно потврди спремност  за вршење дужности делегата, у случају оправдане спречености да врши дужност, а најкасније у петак до 12 часова пре одигравање утакмице писменим путем откаже  вршење дужности органу који руководи такмичењем и оправда спреченост доказом.
 3.  Да на стадион дође  најмање 1 час пре почетка утакмице и да  успостави службени контакт са овлашћеним представницима клубова, Комесаром за безбедност клуба, главним дежурним редаром и судијама утакмице.
 4.  Да изврши контролу целокупне организације утакмице, а нарочито безбедносне, редарске и санитетске службе, посебно да ли су обезбеђена кола за хитне лекарске интервенције које треба да буду на стадиону најмање пола сата пре почетка утакмице. Уколико утврди да кола за  хитне лекарске интервенције нису на стадиону до почетка утакмице, утакмица неће почети  док та кола не стигну. Уколико  кола за хитне лекарске интервенције уопште не стигну утакмица се неће играти. Делегат врши контролу припремљености и безбедности свлачионица за играче и судије, констатује да ли су чисте и уредне, припремљености  терена за игру, као и свега осталог што је у вези са организацијом утакмице посебно са судијама и капитенима учествује у прегледу терена и утврђивању да ли је терен подобан за игру, а у случају било каквих недостатака захтева да  се исти отклоне до почетка утакмице.
 5.  Контролише да ли је клуб домаћин у писаној форми обавестио надлежни орган МУП-а о јавном скупу и организацији утакмице.
 6.  Да установи  контакт са дежурним лекаром, да одреди место за  лекара, болничаре и кола за хитне лекарске интервенције.
 7.  Контролише да ли је клуб домаћин обезбедио потребан  број дечака /најмање 5/, за враћање лопти одевених у спортској опреми која се по боји мора разликовати од боје дресова екипа које наступају и судија.
 8.  Да пре почетка утакмице, у присуству овлашћених  представника клубова, изврши преглед фудбалских легитимација који наступају и заменика, да утврди да ли инају право наступа, да ли је уплаћена чланарина, да ли су уредни лекарски прегледи и да ли представници клубова имају одређена писана овлашћења за обављање службене дужности, а тренери одговарајуће дозволе за рад, односно лиценце за текућу такмичарску годину.
 9.  Делегат утакмице најкасније 10 минута пре почетка игре на терену за игруобавезно  утврђује идентитет играча и заменика, унетих у записник утакмице. Идентитет играча и заменика утврђује се увидом у фотографију из фудбалске  легитимације, а у недостатку фудбалске легитимације, увидом у фотографију из личне карте или путне исправе /пасоша/. Приликом  утврђивања идентитета играча делегат истовремено проверава да ли се  бројеви на мајицама  и гаћицама слажу са уписаним бројевима у записнику утакмице, да ли су довољно видљиви, односно прописаних димензија и да ли се спортска опрема разликује између екипа, вратара и судија.
Уколико овлашћени представници клубова не желе да се утврђује идентитет играча и заменика, односно договоре се да се не утврђује идентитет, и у том случају делегат је у  обавези  да утврди идентитет играча и заменика на начин на који је регулисан у претходном ставу ове тачке овог Упутства, а сагласно одредбама Пропозиција за првенство лига на територији Фудбалског савеза Војводине.Сходно одредбама Пропозиција за  првенство лига на  територији Фудбалског савеза Војводине сви играчи и заменици уписани у записник утакмице морају бити присутни на  терену за игру приликом утврђивања идентитета. Уколико неко од играча и  заменика уписаних у записник није присутан, делегат ће таквог избрисати, или на други   погодан начин елиминисати из записника утакмице. Дакле, сви  играчи и зменици  морају бити присутни приликом израде прве стране записника утакмице и приликом утврђивања идентитета од стране делегата утакмице.
 10.  Да најкасније 15 минута пре почетка утакмице сачини прву страну  записника утакмице, да се унесу сви подаци према рубликама записника и да  га потпишу овлашћени представници клубова и делегат.
 11.  Уколико на утакмицу не дођу одређене судије, а клубови се не договоре који 
ће од присутних судија судити утакмицу, делегат ће одлучити који  ће од присутних судија судити утакмицу. Споразум о избору судија мора да буде утврђен у писаној форми пре почетка утакмице. Споразум потписују оба капитена и делегат. Ако је судију одредио делегат то се констатује у  записнику утакмице.
 12.  Делегат је обевазан да упозори клубове да према Пропозицијама  за првенство лига на територији Фудбалског савеза Војводине  морају започети утакмицу  у зависности од лиге са одређеним бројем играча до 19  година и да  њихове бројеве у записнику на адекватан начин обележити. Такође је дужан да упозори клубове да играче до 19. година могу заменити у току првог  дела игре само под условом да у  екипи остане прописан најмањи број играча овог узраста.
 13.  Да у свом извештају констатује да ли су се у одређеном делу  терена, на клупана и заштитним кабинама, налазила службена лица  евидентирана у записнику. Делегат  за време утакмице, изузев играча и судија, дозвољава   приступ  у ограђени део терена само лицима који на то имају право на основу Одлука ФС Војводине које се обевазно примењују уз Правила фудбалске игре /Правило V, тачка 6/:
- тренер клуба, обучен у спортској опреми са ознаком  лиценце ФС Војводине;
- највише седам резервних играча уписаних у записник  утакмице обучених у      
  спортској опреми;
- лекар или физиотерапеут са одговарајућом  лиценцом ФС Војводине;
- овлашћени представниик  клуба, са  лиценцом ФС Војводине;
- дечацима за скупљање лопте у спртској опреми;
- Комесар за безбедност;
- фоторепортери иза фотографске линије;
- органи јавне безбедности.
Изузетно, ако то услови терена дозвољавају, мора се  дозволити улазак у ограђени део терена и тешким инвалидима у колицима без пратње.
Органи јавне безбедности искључиво у униформама могу се налазити око трена, иза ограде терена у  публици, по свом нахођењу и потребама посла.
 14.  Да пре утакмице и у току утакмице захтева да клуб домаћин предузме све неопходне мере како би се спречили евентуални нереди који би могли довести до нерегуларног тока утакмице или њеног прекида, а посебно када то захтева судија утакмице.
 15.  Предузима све потребне мере уз упозорење свих службених лица, обезбеђује све услове преко Комесара за безбедност клуба и главног дежурног редара да се предвиђена утакмица одигра у неопходним регуларним условима.
 16.  Током утакмице прати рад судија, сагледава њихов укупан учинак у  суђењу, прати комплетну организацију утакмице, бележи податке о изменама  играча, изрицања опомена играчима, као и  искључења играча или  одстрањења других службених лица и разлоге за те дисциплинске мере, обавезно бележи и  све евентуалне инциденте на утакмици, а по завршетку утакмице податке уноси у записник, пошто их претходно сравни са судијама. Само се играчу, заменику или замењеном играчу може показати црвени или жути картон, а судија преко делегата може удаљити /одтранити/ било које службено лице са купе и из ограђеног дела терена.
Подсећамо клубове и делегате на најновију одлуку Међународног борда даслужбено лице може да даје тактичке инструкције играчима  током утакмице и мора да се врати на своје место када то заврши. Сва службена лица морају  остати унутар техничког простора и морају се понашати на  одговоран начин. То значи, да тактичке инструкције могу да дају различита службена лица у току утакмице, под условом да се особа врати на своје место после давања тих инструкција и да се понаша на одговоран начин. Лице које даје инструкције, може, ако жели да стоји поред клупе и све време се мора одговорно понашати.
 17.  Уколико дође до било које врсте притисака, претњи или ометања рада службених лица, од стране представника клубова и сл., делегат је обавезан да то констатује у записнику, са тачним подацима и конкретним  описом догађаја. Ако дође до прекида утакмице због физичког напада судије, играче или напада на друга службена лица, дечегат је дужан да  детаљно опише догађаје и да узме изјаве свих лица чије изјаве могу допринети објективном  сагледавању догађаја приликом одлучивања надлежних органа о спорном  догађају. Уколико дође до било које инцидентне ситуације,  искључења или  удаљења играча и других службених лица, делегат је дужан да  упозна судије утакмице да су обавезни да све то конкретно и детаљно опишу у записнику  утакмице. Делегат је такође обавезан да када дође до искључења или  удаљења играча, заменика и других службених лица, по завршетку утакмице изврши саслушање истих – тј. узме њихове изјаве и са фудбалским легитимацијама уз осталу документацију достави руководству такмичења.
Да захтева од Комесара за безбедност клуба да гледаоци  морају бити само у простору за гледалиште, а никако иза голова и кабина где су смештена службена лица.
Да спречи приступ у простор за излазак играча са терена и простор до свлачионица,  свим лицима сем играча и службених лица. Да дозволи улазак у просторију за сачињавање записника само представницима   клубова и судијама. При саслушавању одређених лица, саслушавање врши појединачно у циљу утврђивања објективности. Да укаже судији, у току прекида игре или у полувремену утакмице на уочене догађаје и моменте који би могли имати утицаја на нормалан ток игре и  да судији у том правцу пружи пуну помоћ. Делегат је обавезан да у перидоу између првог и другогдела игре обезбеди судијама нормалан одмор и заштиту од сваког узнемиравања.
У случају прекида  утакмице /туча, напуштање терена и сл./ делегат одмах спроводи поступак узимања изјава од службених представника клубова, који су обавезни да наведу разлоге који су довели до инцидента. Сва службена лица дужна су да извршавају све своје обавезе и  службене дужности према прописима фудбалских организација, да стриктно  спроводи прописе, а посебно да детаљно и конкретно опишу све евентуалне инцидентне догађаје или неправилности, и то одмах у записник утакмице, а по потреби, или на захтев органа, да достави и допунске извештаје. У случају да службена лица уоче одређене неправилности, а посебно  евентуалне нерегуларности на утакмицама, дужна су да одмах о томе у  писаној форми обавесте рукодиоца такмичења.
18.  Делегат на записнику обавезно  даје бројчану оцену суђења судији утакмице и помоћницима, а  описну оцену суђења целе судијске тројке детаљно описује у делегатском извештају у за то одређену рублику.
 19.  Судије и делегат уносе у записник донету  одлуку о неподобности  терена за
игру, одлуку да се утакмица одложи и одигра сутрадан, као и одлуку  да се утакмица због неподобности терена, великих падавина и др., не може одиграти сутрадан, а записник се доставља органу за такмичење у року од 24 часа уз претходно телефонско или телеграфско обавештење.
20.  Записник утакмице, извештај делегата и целокупна документација доставља се руководству такмичења у  року од 24 часа након одигране утакмице.
21.  Судија обавља дужност делегата уколико  на утакмицу не дође делегат и обавља све задатке регулисане овим Упутством.
22.  По завршетку утакмице делегат наплаћује трошкове у вези са  утакмицом –одређену таксу по одлуци ФС Војводине и путне трошкове, све према одлукама ФС Војводине, а за судије захтева од представника домаћег куба да се то учини после одигране утакмице, и својим потписом оверава трошкове судија.
23.  У случају да на утакмици тј. приликом сачињавања записника, делегат процени да службена лица немају  услове за нормалан рад, да у записник наведе да је дошло до инцидента или других неправилности и да  обавезно о томе следи допунски извештај. Делегат утакмице и остала службена лица, дужни су, да када евентуално посумњају у регуларност одигравања утакмице на којој су обављали дужност, или коју су посматрали, у року од 24 часа, с тим у вези доставе свој извештај руководиоцу такмичења.