недеља, 12. август 2012.

IZ TESTOVA ZA PROVERU TEORIJSKOG ZNANJA SUDIJA

- Pravilo 1 i Pravilo 2 PFI  -

Pregledom statistike ovog bloga video sam da često se kao ključne reči za pretragu po netu upisuje rečenica “Testovi za fudbalske sudije”. U želji da u određenoj meri udovoljim takvim i sličnim zahtevima postavio sam određeni broj pitanja (Pravilo 1 i Pravilo 2 PFI) koja se veoma često nalaze u testovima za proveru teorijskog znanja sudija, posmatrača suđenja i delegata-instruktora kad su gore pomenuta dva pravila u pitanju. Odgovore na pitanja nisam postavio jer do njih morate sami doći. 

1.) Koja je minimalna širini standardnog terena za igru?
a.) 45 m.
b.) 50 m.
c.) 40 m.
d.) 55 m.

2.) Mreže na vratima po odluci Međunarodnog Borda...
a.) mogu biti postavljene
b.) mogu da se koriste ali to zavisi od propozicija takmičenja
c.) mogu biti pričvršćene za vrata i tlo iza vrata na propisnom rastojanju
d.) su obavezne

3.) Koja od sledećih izjava o lopti nije tačna?
a.) Lopta treba da bude pod pritiskom
b.) Lopta treba da ima ovim ne manji od 68 cm, ni veći od 70 cm
c.) Lopta treba da nije teža od 450 gr, niti lakša od 420 gr.
d.) Lopta treba da bude od kože ili nekog drugog pogodnog materijala

4.) Zastavice na središnjoj liniji terena za igru...
a.) moraju biti postavljene na rastojanju od 1m od krajeva središnje linije
b.) moraju dodirivati krajeve središnje linije terena za igru
c.) mogu biti postavljene na rastojanju od 1m od krajeva središnje linije
d.) moraju biti postavljene na rastojanju od 1,5 m od krajeva središnje linije

5.) Ko bi trebao da obavesti sudiju o nepravilnostima na terenu za igru?
a.) Organizator meča
b.) Predstavnici ekipe koja gostuje
c.) Zvaničnici obe ekipe
d.) Nijedan od odgovora nije tačan

6.) Sve linije na terenu ne mogu biti šire od:
a.) 8 cm
b.) 10 cm
c.) 12 cm
d.) 15 cm

7.) Koliko daleko od luka ugla terena za igru može da bude znak, van terena z aigru pod pravim uglom u odnosu na gol liniju i dodirne linije, koji ukazuje na distancu koja treba da se poštuje prilikom izvođenja udarca iz ugla?
a.) 9,15 m
b.) 10,15 m
c.) 11 m
d.) 10 m

8.) Rastojanje između donje ivice prečke do terena je...
a.) 2,30 m
b.) 2,75m
c.) 3 m
d.) 2,44 m

9.) Ugaona zastavica je...
a.) potrebna
b.) potrebna samo za međunarodne utakmice
c.) opciona
d.) potrebna ako se previđena propozicijama takmičenja

10.) Razdaljina između stativa mora da bude...
a.) 7,32 m
b.) 9,15 m
c.) 11 m
d.) 16,5 m

11.) Poluprečnik korner luka mora biti uvučen u teren u meri...
a.) 9,15 m
b.) 1 m
c.) 12 cm
d.) 5,5 m

12.) Koliko zastavica postoji na i oko terena za igru?
a.) Šest
b.) Četiri ukoliko je potrebno i dve opciono
c.) Zavisi od propozicija takmičenja
d.) Četiri

13.) Da li je dozvoljeno reklamiranje unutar tehničkog prostora?
a.) Da
b.) Ne
c.) Zavisi od propozicija takmičenja
d.) Zavisi od odluke sudije

14.) Može li igrač ukloniti korner zastavicu pre izvođenja udarca iz ugla?
a.) Da
b.) Ne
c.) Tek u trenutku izvođenja udarca
d.) Da, pod uslovom da zastavica smeta igraču

15.) Odbranbeni igrač šutira loptu koja se odbija od korner zastavice i ostaje u terenu za igru. Šta treba da preduzme sudija?
a.) Da dosudi udarac iz ugla
b.) Da izvrši spuštanje lopte
c.) Da dozvoli nastavak igre
d.) Da dosudi udarac sa vrata

16.) Da li lopta mora da bude napravljena od kože?
a.) Da, prema odluci Međunarodnog Borda
b.) Ne, važno je da je materijal vodootporan
c.) Ne, lopta treba da je od kože ili nekog drugog pogodnog materijala
d.) Da

17) Moraju li stative i prečka da budu bele?
a.) Ne
b.) Da
c.) Nije definisano PFI
d.) Zavisi od propozicija takmičenja

18.) Može li se fudbalska utakmica igrati na terenu za igru kvadratnog oblika?
a.) Da
b.) Nije definisano PFI
c.) Ne
d.) Zavisi od odluke sudije

19.) Koja je min. visina korner zastavice?
a.) 2,10 m
b.) 1,8 m
c.) 1,2 m
d.) 1,5 m

20.) Da li je dozvoljeno označavanje terena za igru isprekidanim linijama ili brazdama?
a.) Da, uvek
b.) Da, ali samo za prijateljske utakmice
c.) Ne
d.) Da, ako je nacionalni fudbalski savez to dozvolio

21.) Mesto za izvđenje kaznenog udarca se meri...
a.) od spoljnje najviše ivice prečke
b.) od spoljnje najviše ivice prečke između spoljnih ivica stativa
c.) od spoljnje ivice stative
d.) od sredine između stubova vrata na jednakoj razdaljini

22.) Da li je dozvoljeno postojanje linija na terenu za igru koje se razlikuju od onih koje su predviđene Pravilom 1?
a.) Ne
b.) Da, ali samo one za koje sudija smatra da mu mogu pomoći u boljoj kontroli meča
c.) Da, ako su ih članovi nacionalne fudbalske asocijacije odobrile
d.) Nijedan od gore ponuđenih odgovora nije tačan

23.) Da li je potrebno da se centar terena za igru označi znakom?
a.) Da
b.) Ne
c.) Prečnik od 9,15 m je dovoljan
d.) To zavisi od vrste utakmice

24.) Mora li meč da bude prekinut ako je prečka polomljena a njena zamena ili popravka nije moguća?
a.) Ne, prečka može biti zamenjena konopcem ili nekim drugim materijalom
b.) Da
c.) Ne, utakmica može biti nastavljena sa konopcem ili nekim drugim materijalom ako se akteri meča sa tim slože
d.) Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan

25.) Koje su dimenzije terena za igru za  ne međunarodne utakmice?
a.) Širina 50-90 m, dužina 95-110 m
b.) Širina 50-85 m, dužina 85-100 m
c.) Širina 45-90 m, dužina 90-120 m
d.) Širina 45-90 m, dužina 90-105 m

26.) Koje su dimenzije vrata. Širina i visina?
a.) 7,32x2,44
b.) 7,32x2,40
c.) 7,30x2,44
d.) 7,33x2,44

27.) Ako lopta pukne ili se ošteti dok nije u igri kako će sudija nastaviti igru?
a.) Igra će biti nastavljena u skladu sa pravilima igre
b.) Igra će biti nastavljena spuštanjem lopte na mestu gde je lopta pukla ili postala oštećena
c.) Igra će biti nastavljena direktnim ili indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde je bila lopta
d.) Igru uvek treba nastaviti spuštanjem lopte

28.) Koje su dimenzije znaka koji obeležava mesto sa kojeg se izvodi kazneni udarac?
a.) 20 cm prečnik  znaka
b.) 21 cm prečnik znaka
c.) Ne postoje zahtevane dimenzije u pravilima igre
d.) 24 cm prečnik znaka

29.) Može li se menjati lopta s kojom je utakmica počeka?
a.) Ne, bez dozvole sudije
b.) Da, ako nekoliko igrača to zatraži
c.) Da, ako se kapiiteni timova slože
d.) Ne, utakmica mora da se završi loptom s kojom je i počela

30.) Kojim ljudima suidja može da odobri da budu u tehničkom prostoru?
a.) Zamenicima i zvaničnicima
b.) Zamenicima, zamenjenim igračima i zvaničnicima tima
c.) Zamenjenim igračima i zvaničnicima tima
d.) Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan

31.) Postoji li uvek tehnički prostor na utakmicama?
a.) Ne, ne uvek
b.) Da, uvek
c.) Ne, ako se ne obeleži punom ili isprekidanim linijama
d.) Da, ako što je naznačeno u Pravilima igre

32.) Ako lopta pukne ili se ošteti u igri, igra se zaustavlja i nastavlja...
a.) indirektnim slobodnim udarcem
b.) direktnim slobodnim udarcem
c.) ubacivanjem
d.) spuštanjem lopte

33.) Na početku utakmica težina lopte ne sme biti manja od:
a.) 500 gr.
b.) 410 gr.
c.) 400 gr.
d.) 450 gr.

34.) Na početku utakmice težina lopte ne sem biti veća od:
a.) 450 gr.
b.) 500 gr.
c.) 400 gr.
d.) 430 gr.

35.) Osoba (e) odgovoren za odobravanje i promenu lopte je /su?
a.) Organizator
b.) Trener
c.) Oba kapitena ekipa
d.) Sudija

36.) Lopta je napravljena od...
a.) plastike
b.) kože
c.) kože ili drugog pogodnog materijala
d.) sintetičkog materijala

37.) Ako lopta pukne ili se ošteti dok nije u igri a pre ubacivanja sa strane igra će biti nastavljena...
a.) spuštanjem lopte
b.) indirektnim slobodnim udarcem
c.) ubacivanjem
d.) direktnim slobodnim udarcem

38.) Koji je max. obim lopte?
a.) 68 cm
b.) 72 cm
c.) 70 cm
d.) Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan

39.) Pre nego što utakmica počne ko odlučuje sa kojom loptom će utakmica početi?
a.) Kapiten domaćeg tima
c.) Organizator
c.) Sudija
d.) Oba kapitena

40.) Koja je odluka sudije ako lopta postane neispravna unutar golmanskog prostora kada je u igri?
a.) Dopustiće da se igra nastavi dok lopta ne napusti teren za igru.
b.) Zaustaviće igru a igru nastaviti spuštanjem lopte na liniji prostora vratara paralelno liniji u vratima na najbližem mestu gde je lopta bila u trenutku prekida igre.
c.) Zaustaviće igru i dosuditi indirektan slobodan udarac u korist odbranbenog tima.
d.) Nijedan o dponuđenih odgovora nije tačan.

41.) Mogu li kapiteni, tokom igre, da pitaju sudiju da promene loptu?
a.) Ne, jer je meč počeo sa propisanom loptom.
b.) Da, sudija je dužan da proveri i promeni loptu.
c.) Da, ali je sudijska odluka da li će udovoljiti zahtevima kapitena ili ne.
c.) Ne, igračima nije dozvoljeno da pitaju sudiju da promene loptu.

42.) U Pravilima igre koje su boje lopte?
a.) Bela, žuta i crvena.
b.) One boje koje su određene od strane nacionalnog fudbalskog saveza.
c.) Sudija odlučuje o podobnosti lopte za igru uključujući i njenu boju.
d.) Bilo koja boja sem zelene, koja je izdvaja od terena za igru.

43.) Mogu li lopte biti postavljene oko terena za igru tokom igre?
a.) Da, pod uslovom da ispunjavaju uslove predviđene Pravilom 2 i njihova upotreba je pod kontrolom skupljača lopte.
b.) Da, pod uslovom da ispunjavaju uslove predviđene Pravilom 2 i njihova upotreba je pod kontrolom sudije.
c.) Ne, čak i ako ispunjavaju uslove predviđene Pravilom 2, jer postoji rizik da mogu namerno da se unesu u teren za igru.
d.) Ne, ni pod kojim okolnostima.

3 коментара:

 1. Evo i odgovora:

  1-a
  2-c
  3-c
  4-c
  5-a
  6-c
  7-a
  8-d
  9-a
  10-a
  11-b
  12-b
  13-b
  14-b
  15-c
  16-c
  17-b
  18-c
  19-d
  20-c
  21-d
  22-a
  23-a
  24-b
  25-c
  26-a
  27-a
  28-c
  29-a
  30-b
  31-a
  32-d
  33-b
  34-a
  35-d
  36-c
  37-c
  38-c
  39-c
  40-b
  41-c
  42-c
  43-b

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. 25.) Koje su dimenzije terena za igru za međunarodne utakmice?
   a.) Širina 50-90 m, dužina 95-110 m
   b.) Širina 50-85 m, dužina 85-100 m
   c.) Širina 45-90 m, dužina 90-120 m
   d.) Širina 45-90 m, dužina 90-105 m
   Zar odgovora ima u ovom pitanju pod bilo kojim slovom? Jer dimenzije terena za igru za medjunarodne utakmice su:
   Sirina : najmanje 64m (70jardi)
   najvise 75m (80jardi)
   Duzina: najmanje 100m(110jardi)
   najvise 110m(120jardi)

   Избриши
  2. Dobro ste primetili. U pitanju je bila greška prilikom kucanja pitanja. Umesto međunarodne treba da stoji ne međunarodne. Ispravljeno je. Hvala.

   Избриши